پولکی پلنگی درشت کرم

  • کد محصول091292033052
  • ایستاییریزش دار
  • ضخامت پارچهنازک
  • عرض پارچه135 سانتی متر
  • جنستور
  • طرح پارچهپلنگی